Orbit

:::
瀏覽人次: 213

103公共關係與政治行銷學程

公共事務學系 學士班103學年度 公共關係與政治行銷學程
一、規劃單位:公共事務學系
二、依重要相關事項,修滿下列科目達27學分,完成本學程
三、課程明細:
科目名稱
課號
學分
年級
學期
備註
PA22Y
3
 
PA22D
3
 
PA31D
3
 
PA31Y
3
 
PA23D
3
 
PA33D
3
 
PA34D
3
 
PA41D
3
 
PA23Y
3
 
PA42D
3
 
備註欄中請書明『必/選修』
四、重要相關事項: