Orbit

:::
瀏覽人次: 170

103文官能力養成學程

公共事務學系 學士班103學年度 文官能力養成學程
一、規劃單位:公共事務學系
二、依重要相關事項,修滿下列科目達27學分,完成本學程
三、課程明細:
科目名稱
課號
學分
年級
學期
備註
PA26B
3
 
PA24B
3
 
PA25B
3
 
PA23B
3
 
PA31B
3
 
PA32B
3
 
PA31Y
3
 
PA33B
3
 
PA23Y
3
 
PA42B
3
 
備註欄中請書明『必/選修』
四、重要相關事項: