Orbit

:::
瀏覽人次: 205

101文官能力養成學程

一、規劃單位:公共事務學系
二、依重要相關事項,修滿下列科目達27學分,完成本學程
三、課程明細:
科目名稱
課號
學分
年級
學期
備註
民刑法概要(Introduction to Civil and Criminal Law)
PA21B
3
 
憲法與政府(Constitution and Government)
PA21Y
3
 
公共管理(Public Management)
PA23B
3
 
人力資源管理(Human Resource Management)
PA24B
3
 
PA25B
3
 
PA31B
3
 
PA32B
3
 
PA33B
3
 
PA31Y
3
 
PA42B
3
 
※備註欄中請書明『必/選修』
四、重要相關事項:可放舊年度的等同課程名稱註記