Orbit

:::
瀏覽人次: 70

103國際兩岸事務學程

公共事務學系 學士班103學年度 國際與兩岸事務學程
一、規劃單位:公共事務學系
二、依重要相關事項,修滿下列科目達27學分,完成本學程
三、課程明細:
科目名稱
課號
學分
年級
學期
備註
PA22Y
3
 
PA22C
3
 
PA24C
3
 
PA23C
3
 
PA31C
3
 
PA32C
3
 
PA33C
3
 
PA41C
3
 
PA23Y
3
 
PA42C
3
 
備註欄中請書明『必/選修』
四、重要相關事項:可放舊年度的等同課程名稱註記