Orbit

:::
瀏覽人次: 154

103系核心學程

公共事務學系 學士班103學年度系核心學程
一、規劃單位:公共事務學系
二、依重要相關事項,修滿下列科目達24學分,完成本學程
三、課程明細:
科目名稱
課號
學分
年級
學期
備註
PA21A
3
 
PA22A
3
 
PA23A
3
 
PA24A
3
 
PA34A
3
 
PA32A
3
 
PA31A
3
 
PA33A
3
 
四、重要相關事項: